خجالت اوره!!! دقيقا از هفته پيش شروع کردم به درس خوندن و ۱۲- ۱۳ ساعت درس خوندم اما فقط اناتومی تنه تموم شد!!17.gifتازه اونم با چه وضعيت فضاحت باری!!04.gif

اخه اونوقتا که کنکور داشتم هنوز تو خونه قبليمون زندگی ميکرديم...من طبقه پايين خونه تنها بودم و درسامو می خوندم. يه بار که در دريای علم مستغرق گشته بودم و دامنی پر ميکردم از معارف,يهويی احساس کردم يه چيزی داره رو زانوم وول ميزنه!!پاشدم شلوارمو يکمی تکون دادم و يهويی احساس کردم يه چيز سياهی افتاد تو دمپاييم و وول وولی زد و رفت روبروم وايساد...حدود ۵ دقيقه من و اون موجود که حالا ديگه ميشد تشخيص داد که قهوه ای پررنگه, بر و بر به هم نگاه ميکرديم تا اينکه بالاخره دوزاريم افتاد که ايشون خاله سوسکه ای بيش نيست !!! بعد حدود ۵ دقيقه ديگه طول کشيد تا حافظه ام ياری کنه و يادم بياد که اين سوسک محترم از کجا تشریف اوردن!! و بعد يه ۵ دقيقه ديگه هم طول کشيد تا من بتونم عکس العمل نشون بدم و بگم :جيــــــــــــــــــغ!سوسکه هم انگار تازه يادش افتاده بود که کيه و من کی هستم و چی به چيه بعد ۱۵ دقيقه (باز به من!) يادش افتاد که فرار کنه!!!

از اون روز من تيک عصبی گرفته بودم!! اولا که ديگه اون شلواره رو نپوشيدم چونکه ديگه سوسکی شده بود! ثانيا که الکی الکی احساس ميکردم که موجودات دهشتناک و کريه المنظری چون سوسک دارن رو تنم راه ميرن!!! يه مدت خوب شده بودما!!!!!!!!!!! اما الانه که دوباره دارم يه سری از سيستمای کنکور بازی رو پياده ميکنم تيک عصبيم هم برگشته!!

...............................................................................................................

گفتم واقعا حالم از هر چی دوست و دوستيه به هم ميخوره!! همه اش اعصابتو خرد ميکنن!! نمک رو ميخورن و نمک دونو ميشکنن! سو استفاده ميکنن!دروغ ميگن!حسودی ميکنن! پشت سرت حرف در ميارن و غيبتتو ميکنن! با حرفای مزخرفشون حالتو به هم ميزنن! اصلا نميشه به احدی اعتماد کرد! ادم مگه خودازاری داره!؟نخواستيم اقا!نخواستيم!

مثل هميشه با صبر به حرفام گوش ميده و بعدش شروع ميکنه به حرف زدن: ميگه تو که دکتری مگه نميدونی که هوا الوده است؟! مگه مضرات الودگی هوا رو نميدونی!؟! پس چرا باز هم نفس ميکشی!؟!

منظورشو ميفهمم! 01.gif..........

...............................................................................................................

17.gif17.gif گفتم الودگی هوا ياد امتحان شفاهی فرانسه افتادم!!! اولش کلی خواهش و التماس کردم به استاده که ازم امتحان بگيره چون روز ديگه نميتونستم برم! بعدش سوالو داد دستم و گفت خب شروع کن!(ميدونستم که وقت نميده فکر کنم!) درباره مضرات الودگيهای مختلف محيط زيست بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اخه من به فارسی هم نميتونم ۲ ثانيه ای بيشتر از ۲ يا ۳ جمله بگم!!!!!!! چه رسد به فرانسه!!!!!!! منو انداخت بيرون!15.gif خدا رو شکر که امتحان کنترل گرامرو خوب دادم!! دارم فکر ميکنم که ترم ديگه رو مرخصی بگيرم! اخه هم رفت و امدش مشکله اون موقع شب تو زمستون ,هم اينکه وقت ندارم برای فرانسه!نميخوام که تندی تمومش کنم!می خوام يه چيزی ياد بگيرم! نه؟!

/ 0 نظر / 18 بازدید